shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

1.Taraflar

İşbu TERCÜME DOKÜMANLARI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Cami Mah. Mimar Sinan Cad. No:48/3, Tuzla-İst “MESH DİL HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”,(“MESH diye anılacaktır.) ile, [Adres] [Şirket Unvanı] arasında yapılmıştır.

MESH ve Şirket iş bu TERCÜME DOKÜMANLARI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ hep birlikte taraflar olarak anılacaktır.

2.Konu
Taraflar, aralarında imzalanmış olan/imzayalacakları DOKÜMAN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ kapsamında ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi ve belge alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması konusunda mutabık kalmışlardır.

3. Gizli Bilginin ve Gizli Belge Tanımı
Taraflardan birinin kendisi, işçileri, ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent,  telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

4.  Gizli Bilgi ve Belgelerin Diğer Tarafça Korunması
Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan herbiri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin ve gizli belgelerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan gizli bilgiyi ve teslim edilen gizli belgeleri;

-       Büyük bir gizlilik içinde korumayı

-       Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

-       Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini ve belgelerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

5.  Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
-        Kamuya malolmuş bilgiler

-        Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

6.  Münhasır Hak Sahipliği
Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

7.  Alınması Gereken Önlemler
Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

8.  Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi
Gizli bilgiler içeren her türlü materyal ve gizli belgeler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde karşı tarafın talebi üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

Taraflar arasındaki ticari ilişkinin sona ermesi ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi ile tarafların birbirlerinde bulunan gizli bilgi ve belgeleri iş bu sözleşme kapsamında belirlenen koruma yükümlülüğünü sona erdirmez.

9.  Gizli Bilgilerin ve Belgelerin Açıklanabilmesi
Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında gizli bilgi ve belgeleri, 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. 

10.  Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.

11.  Sözleşme Değişikliği
Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

12.  Bildirimler
Bu sözleşme gereğince yapılacak tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

İş bu sözleşme 12 maddeden ibaret olup, taraflarca okunmuş, ……………. tarihinde 2 (iki) nüsha halinde taraflar arasında kabul ve imza edilmiştir.