YEMİNLİ TERCÜME NEDİR?

YEMİNLİ TERCÜME NEDİR?

YEMİNLİ TERCÜME
Yeminli Tercüme nedir?
“Noterlik Kanunu 15. Kısım, Madde 96. Çeviri işlemleri” başlığı altında belirtildiği üzere;
Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.
Bir belgenin Yeminli tercümesi demek, ilgili belgenin, Noter Yeminli bir tercüman tarafından çevirisinin yapılmış ve altında da o tercümanın imzası ile ilgili tercüman ya da Büronun mührünün bulunduğu belge demektir. Noter Onayı yapılmadan, sadece Tercüman imzası ile geçerli kabul edilebilen belgeler olduğu gibi, Noter tasdiki gerekli olan belgeler de vardır. Bu ayrım, dokümanların sunulacağı kurumların isteklerine göre değişiklik arzedebilmektedir.
Genellikle resmi belgelerin çevirisinde Noter Yeminli tercüme gereklidir. Resmi olmayan dokümanlarda noter yeminli olmasına gerek olmayabilir.
Bir çevirinin noterden onaylatılabilmesi için, ilgili tercümanın o noterde yemin zaptının bulunması gereklidir. Noter Onayı esnasında çevirisi yapılmış belgenin orijinali de hazır bulundurulmalıdır.
Genellikle Noter tasdiki yapılan çeviri başlıkları aşağıda sıralanmıştır:
Kimlik, pasaport, diploma, transkript, sertifika,  vekaletname, taahhütname, muvafakatname, imza sirküleri, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, ruhsat, ehliyet, rapor, sözleşme, mahkeme kararı vb.. evraklar
Tüm dillerde Noter Yeminli Tercüme işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YEMİNLİ TERCÜMAN
Yeminli Tercüman Nedir?
Noter Yeminli Tercüman; ilgili dilde çeviri yapabileceğini ispatlayan diploma ya da belgelere haiz olup, bu belgelerin Noterlerce yeterli ve uygun görülmesi ile Noter tarafından Yemin Zaptı çıkarılır. Artık tercüman, Noter Yeminli Tercüman olmuştur.
“Noterlik Kanunu 15. Kısım, Madde 96. Çeviri işlemleri” başlığı altında belirtildiği üzere;
“Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.
Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.
Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.”
şeklinde tarif edildiği üzere Yeminli Tercüman olunur.